Personuppgifter som du lämnar i denna ansökan, eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige, för att pröva dina förutsättningar att erhålla ett stipendium och för övrig stipendieadministration.

Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att stiftelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Om stipendium beviljats sökande max antal gånger kommer personuppgifterna vara lagrade tills det sista stipendiet har tilldelats. Därefter raderas personuppgifterna. Personuppgifter kommer även att raderas om sökande uppnått max ålder för tilldelning av stipendium. Om stipendium inte beviljas kommer personuppgifterna att raderas när sökande har uppnått max ålder för att på nytt söka stipendium. Sökande kan även begära av Stiftelsen att personuppgifter raderas innan ovanstående kriterier har uppnåtts.

Vill du radera eller begära ut dina personliga uppgifter från stiftelsens dataregister, behöver du fylla i ett dokument med din begäran.

Dokument: Radera personuppgifter

Se även punkt 1.18 i Manual för ansökan.