Kjellbergska flickskolans kamratförening

Övrigt

Tidigare elever vid Kjellbergska flickskolan har bildat en kamratförening.Läs mer på www.kjellbergare.se

Se även skriften Kjellbergare, om en flickskola. Red Helena Jos Person. Göteborg 2010

Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer och GDPR

Personuppgifter som du lämnar i denna ansökan, eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige, för att pröva dina förutsättningar att erhålla ett stipendium och för övrig stipendieadministration.

Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att stiftelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Om stipendium beviljats sökande max antal gånger kommer personuppgifterna vara lagrade tills det sista stipendiet har tilldelats. Därefter raderas personuppgifterna. Personuppgifter kommer även att raderas om sökande uppnått max ålder för tilldelning av stipendium. Om stipendium inte beviljas kommer personuppgifterna att raderas när sökande har uppnått max ålder för att på nytt söka stipendium. Sökande kan även begära av Stiftelsen att personuppgifter raderas innan ovanstående kriterier har uppnåtts.

Vill du radera eller begära ut dina personliga uppgifter från stiftelsens dataregister, behöver du fylla i ett dokument med din begäran.

Dokumentet hittar du här: Radera personuppgifter.

Så behandlar stiftelsen dina personuppgifter

(Information enligt Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679)

Personuppgiftsansvarig är Stiftelsen.

Personuppgifter som du lämnar i denna ansökan, eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige, för att pröva dina förutsättningar att erhålla ett stipendium och för övrig stipendieadministration. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att Stiftelsen ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Sådan behandling kan vara behandling för att uppfylla kraven enligt t.ex. bokföringslagstiftningen.

Personuppgifterna kommer för angivna ändamål att lämnas ut till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), 502032-9081 (”SEB”), som för stiftelsens räkning administrerar utbetalning av stipendium.

Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att stiftelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Om stipendium beviljats sökande max antal gånger kommer personuppgifterna vara lagrade tills det sista stipendiet har tilldelats. Därefter raderas personuppgifterna. Personuppgifter kommer även att raderas om sökande uppnått max ålder för tilldelning av stipendium. Om stipendium inte beviljas kommer personuppgifterna att raderas när sökande har uppnått max ålder för att på nytt söka stipendium. Sökande kan även begära av Stiftelsen att personuppgifter raderas innan ovanstående kriterier har uppnåtts.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Stiftelsen och har därmed rätt att:

a) få registerutdrag,
b) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift,
c) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter,
d) invända mot behandlingen,
e) rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från Stiftelsen som du själv har tillhandahållit Stiftelsen och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).

Din begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av Stiftelsen i det enskilda fallet. Om du vill radera, få registerutdrag eller framställa en begäran och/eller en invändning ber vi dig skicka en e-post med ett egenhändigt undertecknat dokument.
Använd dig av dokumentmallen som finns på hemsidan under:  https://kjellbergska-flickskolans-donationer.se/ovrigt/
Skicka dokumentet till: admin@kjellbergska-flickskolans-donationer.se

Samtycke till behandling av särskilda kategorier av personuppgifter

Skulle de personuppgifter du lämnar i ansökan innehålla s.k. särskilda kategorier av personuppgifter* godkänner du genom din inlämning av ansökan att de personuppgifter du lämnat i din ansökan får behandlas för de ändamål som angivits ovan. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av sådana kategorier av personuppgifter. Observera att Stiftelsen i sådant fall fortsättningsvis inte lagligen kan behandla dessa särskilda personuppgifter, varför de då inte längre kan ingå i bedömningen av din ansökan.

*Med särskilda kategorier av personuppgifter avses uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person eller uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.