Jonas Kjellberg

 Om stiftelsen

Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer har sitt ursprung i en donation som gjordes av köpmannen Jonas Kjellberg år 1826 på hans födelsedag den 22 oktober. Syftet var att man skulle starta en skola för utbildning av flickor. Då Stiftelsen Kjellbergska flickskolan började sin verksamhet 1835, var det den tredje flickskolan som inrättades i Sverige.

År 1908 tillkom ett lärarinneseminarium. 1943 blev skolan en kommunal flickskola och 1967 upphörde skolan. De medel som då fanns i stiftelsen liksom donationer som kommit till skolan under årens lopp finns i den nuvarande stipendiefonden. Stiftelsen har till ändamål ”att genom stipendier och premier eller på annat sätt främja utbildning under och efter skoltiden av flickor, som åtnjuter eller åtnjutit undervisning vid läroanstalter i Göteborg. Flickor hemmahörande i Göteborg skall ges företräde till stipendier”.

För närvarande delar stiftelsen huvudsakligen ut stipendier för eftergymnasial utbildning till kvinnliga studerande, som har avgångsbetyg från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun.

Styrelsen består av sju personer som representerar Svenska kyrkan, skola eller universitet och näringsliv. En medlem från familjen Kjellberg skall alltid ingå i styrelsen. Styrelsen har för närvarande följande medlemmar: Ulf Kjellberg (ordförande), Karin Ericson Ulfheden (vice ordförande), Gunnar Engstrand, Staffan Kjellberg, Stefan Roos, Marie Rådbo och Sara Stendahl. Adjungerade är Ingvar Dahlberg i egenskap av stiftelsens sekreterare och Cecilia Sundberg, SEB.

Beviljade stipendier

Varje år, på donatorns födelsedag den 22 oktober, delar stiftelsen ut stipendier. Summan har ökat kraftigt i takt med att stiftelsens tillgångar har vuxit. År 1975 var stipendiesumman 60.000 kr medan det år 2018 delades ut 3,8 Mkr. Under den senaste femårsperioden har stiftelsen i genomsnitt delat ut 80 % av det utdelningsbara resultatet. Stiftelsens utdelningsbara resultat år 2018, som utgör grund för årets stipendieverksamhet uppgår till 5,9 Mkr (4,8 Mkr föregående år).

Även antalet ansökningar har ökat betydligt, särskilt under de senaste åren. Hösten 2018 behandlade stiftelsen 515 ansökningar (557  föreg år), varav 395 beviljades stipendier (413 föreg år).

Avslag beror främst på: ofullständig ansökan t ex att dokumentation inte bifogats, bristande Göteborgsanknytning t ex gymnasie – eller grundskolebetyg från skola i annan kommun.

Stipendium för läsåret 2018/2019 var 10 000 kr för postgymnasiala studier. Ett mindre antal stipendier på 5 000 kr beviljades för en termins studier.

Stiftelsen har också tagit initiativ att dela ut stipendier i syfte att stimulera flickor till studier på mansdominerade gymnasieprogram.

Beviljade stipendier