Jonas Kjellberg

 Om stiftelsen

Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer har sitt ursprung i en donation som gjordes av köpmannen Jonas Kjellberg år 1826 på hans födelsedag den 22 oktober. Syftet var att man skulle starta en skola för utbildning av flickor. Då Stiftelsen Kjellbergska flickskolan började sin verksamhet 1835, var det den tredje flickskolan som inrättades i Sverige.

År 1908 tillkom ett lärarinneseminarium. 1943 blev skolan en kommunal flickskola och 1967 upphörde skolan. De medel som då fanns i stiftelsen liksom donationer som kommit till skolan under årens lopp finns i den nuvarande stipendiefonden. Stiftelsen har till ändamål ”att genom stipendier och premier eller på annat sätt främja utbildning under och efter skoltiden av flickor, som åtnjuter eller åtnjutit undervisning vid läroanstalter i Göteborg. Flickor hemmahörande i Göteborg skall ges företräde till stipendier”.

För närvarande delar stiftelsen huvudsakligen ut stipendier för eftergymnasial utbildning till kvinnliga studerande, som har avgångsbetyg från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun.

Styrelsen består av sju personer som representerar Svenska kyrkan, skola eller universitet och näringsliv. En medlem från familjen Kjellberg skall alltid ingå i styrelsen. Styrelsen har för närvarande följande medlemmar: Ulf Kjellberg (ordförande), Karin Ericson Ulfheden (vice ordförande), Gunnar Engstrand, Staffan Kjellberg, Stefan Roos, Marie Rådbo och Sara Stendahl. Adjungerade är Cecilia Sundberg i egenskap av stiftelsens sekreterare och Ingvar Dahlberg såsom granskare av ansökningar.

Beviljade stipendier

På grundarens födelsedag den 22 oktober delar stiftelsen ut stipendier. Summan har ökat kraftigt i takt med att stiftelsens tillgångar har vuxit. År 1975 var stipendiesumman 60 000 kr medan det år 2022 delades ut 4,85 Mkr (föreg år 4,2 Mkr). Under den senaste femårsperioden har stiftelsen i genomsnitt delat ut 85 % av det utdelningsbara resultatet.

Hösten 2022 behandlade stiftelsen 428 ansökningar (434 föreg år), varav 339 beviljades stipendier (326 föreg år). Samtliga ansökningar hade granskats av minst två personer.

Avslag beror främst på: ej bifogad legitimationshandling, som är ett oeftergivligt krav, eller ofullständig ansökan t ex att dokumentation inte bifogats, bristande Göteborgsanknytning t ex gymnasie – eller grundskolebetyg från skola i annan kommun.

Stipendium för läsåret 2022/2023 hade höjts till 15 000. Ett mindre antal stipendier på 7 500 kr beviljades för en termins avslutande studier.

Sedan några år delar stiftelsen också ut stipendier i syfte att stimulera flickor till studier på mansdominerade gymnasieprogram. Dessa stipendier uppgick till 45 000 kr (föreg år 25 000 kr).

Beviljade stipendier